W dniach 18-20 maja 2007 roku w Leżajsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, której tematem przewodnim było:"Wychowanie młodego człowieka w duchu nauczania ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego". 

Organizacji spotkania podjęło się: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Instytut Prymasowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Klasztor O.O Bernardynów, Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku.

Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, a także burmistrzowie miast: Głogowa Młp. i Leżajska.

Organizatorzy i uczestnicy spotkania mieli na celu przede wszystkim zrealizowanie głównych założeń konferencji, czyli:

1.przybliżenie osoby ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego dziedzictwa,

2.integracja szkół prymasowskich ,

3.wypracowanie materiałów dydaktycznych przeznaczonych do pracy wychowawczej z młodzieżą,

4.opracowanie publikacji.


Konferencję otworzył wykład księdza profesora dr hab. Dziekana WZNoSKUL - Mariana Wolickiego pt. "Style życia w ujęciu psychologicznym, filozoficznym i teologicznym."
Według słów profesora, Stefan Wyszyński to osobowość wyjątkowa - harmonijnie łącząca kilka stylów życia w jedną, spójną całość. Wybór powołania kapłańskiego, bezgraniczne oddanie się Bogu i Kościołowi to oczywiście wyznaczniki religijności. Doskonale uzupełnia tę postawę styl etyczny - bezwzględna wierność prawu bożemu i wskazaniom Ewangelii, a także wytrwanie w powołaniu kapłańskim, a szczególnie w niezwykle odpowiedzialnej funkcji Prymasa Polski. Ta droga to również motywowanie całego narodu do wierności Bogu i jego przykazaniom oraz wezwanie do ciągłej pracy nad sobą i nabywania koniecznych cnót chrześcijańskich. Znamienne dla tej wybitnej postaci było również zainteresowanie problematyką społeczną, czyli realizowanie stylu życia, który można nazwać społecznym. Kardynał Wyszyński podejmował szereg inicjatyw, których celem było rozwiązywanie najtrudniejszych problemów, jakie istniały w społeczeństwie polskim i w Kościele. Dowodzi to niezbicie, iż był to społecznik nie tylko pod względem teoretycznym, ale i praktycznym. Teoria jednak była stale obecna w jego życiu - praca naukowa była jego pasją. Jego publikacje (książki, artykuły naukowe i popularnonaukowe) są wysoko cenione w świecie naukowym.
Podsumowanie stanowić może myśl, iż kardynał Stefan Wyszyński to osoba, której życie i posługa całkowicie przynależne były do stylu życia, którego drogowskazem było prawo Boga.

Temat posłannictwa Prymasa Tysiąclecia kontynuowała w swoim wykładzie pt.: "Przesłanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego do nauczycieli" Iwona Czarcińska, jego wieloletnia współpracownica.
Postawa Prymasa wobec tego tematu była jednoznaczna - być nauczycielem to zaszczyt. Według słów mówiącej, starał się uświadamiać nauczycielom, że ich praca jest powołaniem a nie zawodem, a godność bycia nauczycielem ma swój początek w wezwaniu samego Boga. Kardynał, jako podstawę dobrej relacji z uczniem podawał głęboki, osobisty kontakt nauczyciela z Bogiem i formacje wewnętrzną. Sam, budując swój autorytet, stawiał sobie wysokie wymagania i taka drogę polecał nauczycielowi. Wielokrotnie podkreślał konieczność pracy nad sobą i budowanie "siebie" w oparciu o wolę bożą.

Niezwykle ciekawym elementem konferencji było spotkanie z panią Janiną Michalską - długoletnim współpracownikiem Kardynała, członkiem Instytutu Prymasowskiego oraz panem Jerzym Królem - polskim aktorem, wcielającym się w postać Stefana Wyszyńskiego.
Spotkanie to pozwoliło spojrzeć na osobę Prymasa z zupełnie innej perspektywy - przez pryzmat życia codziennego, pracy a także relacji z ludźmi. Dzięki temu postać patrona stała się jeszcze bliższa nauczycielom, a co za tym idzie i młodzieży, dzieciom ze szkół prymasowskich.

Oficjalną część konferencji zaszczycili swoją obecnością między innymi:

1.ks. prof. dr hab. Dziekan WZNoSKUL Marian Wolicki,

2.ojciec kustosz Jarosław Kania,

3.Maciej Karasiński - Podkarpacki Kurator Oświaty,

4.Emilia Błaszak - dyrektor Biura Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta RP,

5.Marta Wójcik - dyrektor Instytutu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

6.Tadeusz Jadam - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

7.Krystyna Czubara - starszy wizytator KO w Rzeszowie,

8.Andrzej Fleszar - starszy wizytator KO w Rzeszowie,

9.Tadeusz Trębacz - Burmistrz Miasta Leżajska,

10.ks. Krzysztof Gołąbek - Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Głogowie Młp.,

11.Janusz Orłowski - dyrektor ds. oświaty w Leżajsku,

12.Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół w Głogowie Młp. i Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku,

oraz nauczyciele szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia i młodzież szkolna.

Konferencji towarzyszyła wystawa "Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie" zorganizowana przez nauczycieli z Zespołu Szkół w Głogowie Młp., będąca plonem siedmioletniej edycji tegoż konkursu oraz kiermasz książek wydawnictwa Instytutu Prymasowskiego, dotyczących postaci i dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia.

Ważnym elementem pierwszego dnia konferencji była wizyta w Klasztorze O.O. Bernardynów. Tam uczestnicy wzięli udział we wspólnej modlitwie oraz Apelu Jasnogórskim. Nie zabrakło czasu na chwilę zadumy nad nauką Prymasa. Niebywałych wrażeń dostarczył przepiękny koncert organowy oraz zwiedzanie muzeum klasztornego.

Drugi dzień konferencji upłynął pod znakiem zajęć warsztatowych dla nauczycieli. Tematyka warsztatów była różna:
- Rola domu, rodziny w wychowaniu młodzieży, prowadzący - mgr Krystyna Wojtalik, mgr Jolanta Marciniak;
- Rodzina - szkoła integracyjny model wychowania, prowadzący - mgr Dariusz Miziołek;
- Wychowawcza rola domu rodzinnego, prowadzący - mgr Krystyna Romanik;
- Wypracowanie cnót na tle stylów życia ludzkiego, prowadzący - ks. dr Janusz Podlaszczak;
- "Człowiek jest tyle wart ile może dać drugiemu człowiekowi", prowadzący - mgr Donata Szeląg, mgr Beata Dyrda-Guzior;
- Wychowanie ku wartościom, prowadzący - mgr Ewa Rejman;

Wypracowane materiały, wnioski i refleksje były podstawą panelu dyskusyjnego "Prymasowski wzorzec wychowania". Wymiana spostrzeżeń stanowiła podsumowanie wykładów i części warsztatowej. Omówiono przydatność zdobytej wiedzy, jej wartość merytoryczną i możliwość wykorzystania w pracy dydaktycznej, udowadniając tym samym, iż dziedzictwo Prymasa jest ciągle aktualne i może stanowić doskonałą podstawę działań edukacyjnych.
Nauczyciele biorący udział w warsztatach bardzo wysoko ocenili przydatność warsztatów i ich wykorzystania w pracy dydaktycznej oraz wysunęli propozycję dotyczącą organizacji kolejnych spotkań warsztatowych związanych z nauką Prymasa.

Wieczorne ognisko stworzyło możliwość nawiązania bliższych znajomości, wymiany poglądów i przede wszystkim odpoczynku po tak aktywnie spędzonym dniu.

Ostatni dzień konferencji służył zadumie i modlitwie. Uczestnicy konferencji spotkali się w Bazylice O.O. Bernardynów na uroczystej mszy św. w intencji nauczycieli i młodzieży ze szkół noszących imię ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mszy przewodniczył ojciec Eugeniusz Augustyn opat Zakonu Cystersów. W celebrze wziął również udział ojciec kustosz Jarosław Kania. Opat w homilii podkreślał ważną rolę nauczyciela i rodziny w wychowaniu młodzieży. Odwoływał się do myśli ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat wychowania i znaczenia powołania nauczycielskiego.
Po mszy św. nastąpiło uroczyste zakończenie konferencji, rozdanie zaświadczeń i materiałów edukacyjnych.
Duchowego wymiaru konferencji dopełniła wspólna modlitwa prowadzona przez ojca Radomiła Wójcikowskiego oraz księży Józefa Bożka i Ryszarda Dołka.

Pożegnanie wbrew obiegowemu znaczeniu nie jest końcem tej wspaniałej inicjatywy. Konferencja stanowi początek bliższych kontaktów wielu szkół i podjęcia przez nie wspólnych działań, a zdobyte doświadczenie pomoże wywiązać się jak najlepiej z zostawionego nam przesłania:
Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twej pracy korzystają inni. Jak ty korzystasz z pracy drugich.