Bank pomysłów

Działalność szkół i placówek oświatowych przed zbliżającą się beatyfikacją

Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego

Tutaj przejdź do listy pomysłów.

Ogólnopolski Konkurs "Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie" - 2011

 

konkursAby uświetnić obchody Roku Prymasowskiego oraz rozpowszechnić wśród młodzieży wzór wielkiego chrześcijanina, Polaka i nauczyciela Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w 2001 roku Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim wraz ze swymi opiekunkami: Barbarą Jadam i Bożeną Łyczko, podjął inicjatywę o rozpisaniu konkursu pod hasłem "Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie". Przewidziano zorganizowanie konkursu dla dwóch grup wiekowych: uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz dla gimnazjalistów. Zamiarem organizatorów było dotarcie do jak największej ilości szkół w kraju, ale w szczególności liczono na szerokie uczestnictwo uczniów placówek noszących imię wielkiego Kardynała. Zamierzenia pomysłodawców przedsięwzięcia, już w pierwszym roku jego funkcjonowania, zaowocowały ogromną frekwencją, bowiem do pierwszej edycji konkursu  zgłosiło się ponad 100 szkół.  W celu pogłębiania wiedzy o życiu i działalności Stefana Wyszyńskiego, a także stworzenia możliwości prezentacji i popularyzacji artystycznej twórczości dzieci i młodzieży, przyjęto założenie o interdyscyplinarnej formule konkursu. W I edycji zaproponowano wykonanie prac konkursowych o charakterze literackim (orędzie, jakie mógłby wygłosić Prymas Tysiąclecia do dzieci i młodzieży) oraz plastycznym (projekt graficzny znaczka pocztowego z okazji Roku Prymasowskiego). Uczestnicy konkursu mogli także wykonać pracę przestrzenną, inspirowaną życiem Księdza Prymasa.

 

Do Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim - organizatora konkursu - wpłynęło 310 prac literackich oraz ponad 800 plastycznych. Jury, w którego skład weszlimedal nauczyciele, dziennikarz, księża, mieli nie lada problem z wydaniem werdyktu, bowiem poziom prac był bardzo wysoki. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień miało miejsce w dniu 28 maja 2001 roku, czyli w Dniu Patrona Zespołu Szkół w Głogowie Młp.

 

Konkurs miał szeroki oddźwięk w mediach. Pisano o nim w rzeszowskiej gazecie "Nowiny", czasopiśmie katolickim "Niedziela" oraz w lokalnej gazecie "Ziemia Głogowska"; audycje na jego temat zaprezentowały rozgłośnie radiowe Via i Fara. Przedsięwzięcie zyskało także wysoką ocenę władz oświatowych i kościelnych, a przede wszystkim jego uczestników oraz opiekunów - nauczycieli polonistów i plastyków.

 

Sukces I edycji konkursu, mierzony nie tylko ogromną liczbą uczestników, ale i poziomem prac artystycznych, zachęcił do kontynuacji tego przedsięwzięcia. II edycja konkursu "Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie", adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, odbyła się wiosną 2002 roku. Tym razem organizatorzy zaproponowali uczestnikom przygotowanie pracy o charakterze synkretycznym, łączącej formy plastyczne z literacką, mianowicie Kalendarz na rok 2003 uwzględniający życie, nauczanie oraz dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wręczenie nagród laureatom nastąpiło  28 maja 2002 roku - dniu przyjętym jako tradycyjna data rozstrzygnięcia kolejnych edycji. Po uroczystościach uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę pokonkursową, podzielić się wrażeniami bądź porozmawiać z laureatami II edycji konkursu.

 

III ogólnopolski konkurs w roku 2003 jako motto przyjął słowa Księdza Kardynała: "Stańcie teraz wobec rzeczywistości rodzimej i zapytajcie każdy siebie: jakiej ja chcę Polski? Czy zastanawiam się nad tym kiedykolwiek? Jakiej więc chcecie Polski? Młodzieży!"

 

pracaZainspirowani tymi problemami, postawionymi przez Prymasa, uczestnicy konkursu mogli wybrać przygotowanie pracy literackiej - listu do Prymasa lub plastycznej - projektu witraża. Członkowie jury, wśród których znaleźli się dziennikarze, księża, nauczyciele i artyści, dokonywali wyboru najciekawszych listów oraz projektów witraży spośród 235 prac. Warto dodać, że wśród honorowych patronów imprezy po raz drugi zagościł Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

 

IV edycja konkursu w 2004 roku nabrała charakteru międzynarodowego, bowiem zainteresowano nim szkoły współpracujące z ZS w Głogowie Młp. z krajów Unii Europejskiej. Konkurs przebiegał pod hasłem: "Powtórzmy historię Nazaret we wszystkich polskich domach" i obejmował II kategorie: literacką - zapis rozmowy z Prymasem oraz plastyczną - model pomnika Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warto zauważyć, że spośród 488 prac ze szkół w Polsce i za granicą III miejsce zajęła uczennica ze słowackiego Spisskiego Podhradia. Honorowy patronat nad imprezą tradycyjnie już objął Biskup Rzeszowski oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

W V edycji konkursu w 2005 roku oceniano 420 prac literackich (pieśń eucharystyczna) oraz plastycznych (projekt tabernakulum w formie reliefu). Myślą przewodnią konkursu stały się słowa Prymasa: "Gdyby człowiek był czymś nieważnym, skromnym i małym, bez znaczenia, na pewno Bóg nie podejmowałby tak niezwykłych wysiłków, aby go ratować, zbawiać i żywić swoim ciałem". 

 

Niesłabnąca popularność konkursu "Z Prymasem Tysiąclecia w trzecie tysiąclecie" skłoniła jego organizatorów do rozpisania VI edycji, której przewodnią ideą są słowa Stefana Wyszyńskiego: "Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej". W bieżącym roku przeprowadzony był w dwóch kategoriach artystycznych: praca literacka - przemówienie okolicznościowe i praca plastyczna medal okolicznościowy. Napłynęło 365 prac ze szkół z całej Polski i z zagranicy. 

 

Sądzimy, że sprawdzeni w tylu edycjach młodzi literaci i plastycy, podejmą w kolejnych edycjach trud przygotowania wartościowych prac konkursowych. Będzie to kolejny krok w przybliżaniu sylwetki i nauczania wielkiego Człowiek.